معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.FDA-KUMS.IR


تغییر قیمت 13 آذر 86
تاريخ خبر: شنبه، 17 آذر 1386 ساعت: 11:17

نام دارو

قیمت به ریال

1

شیاف سیکلوژست 400م گ 15 عددی

204000

2

دپومدرول ویال 40م گ

26500

3

تازوسین 4.5 گرم ویال

263000

4

تازوسین 2.25 گرم ویال

166500

5

سورونتا25م گ ویال (براکتانت)

2500000

6

روکسیکام آمپول 5 عددی

10000

7

اسوه ویتامین K1 آمپول 1م گ 10 عددی

25000

8

ربیف آمپول – اینترفرون بتا

375000

9

اوسپت ال دی کنتراسپتیو 10 بلیستر

14000

10

ویتامین A+D پماد موضعی 30گرمی ناژو ، بهوزان

4000

11

لاسنت آمپول 100م گ / 5 م ل – اتوپساید 10 عدی

200000

12

کلرهگزیدین 2% دهانشویه 250 م ل - ناژو

6000

13

تریکونال آمپول 40م گ / م ل – تریامسینولون 5 عددی

20000

14

ریلوتک 50 م گ قرص – 56 عددی

4704000

15

سالازوپیرین- سولفاسالازین 500م گ قرص

190000

16

® کولپرمین کپسول

2900

17

ایمی پنم + سیلاستاتین < جابر> (250+250)م گ ویال

80000

18

ایمی پنم + سیلاستاتین < جابر> (500+500)م گ ویال

160000